پاسخ تمرین های درس چهارم کتاب کار زبان انگلیسی نهم

پاسخ تمرین های درس چهارم کتاب کار زبان انگلیسی نهم

با کلیک روی تصاویر میتونید اونارو در اندازه بزرگ تر مشاهده کنید.

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

60

 

61

 

 

 

62

 

63

 

64

65